foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.pl



Strona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół ogłasza nabór na stanowisko instruktor zajęć i animacji kultury fot.OKGK

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY GMINY KIKÓŁ
ogłasza nabór na stanowisko:
INSTRUKTOR ZAJĘĆ I ANIMACJI KULTURY
 

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Kultury Gminy Kikół (OKGK)– Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół

II. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Kultury Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7A
87- 620 Kikół

III. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie;
3. Wykształcenie: min. średnie;
4. Wymagany co najmniej roczny staż pracy w instytucji kulty na w/w stanowisku;
5. Preferowane kierunki: kurs ukończenia animacji kulturalnej;
6. Umiejętność planowania wydarzeń i realizacja wydarzeń kulturalnych, projektów i innych
    przedsięwzięć wynikających z zadań statutowych instytucji;
7. Posiadanie prawa jazdy kategorii B, możliwość wykorzystania prywatnego pojazdu do celów
     służbowych; 
8. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność redagowania tekstów;
2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach  społecznościowych –
     wprowadzanie zdjęć oraz tekstów;
3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność; 
4. Znajomość języka angielskiego;
5. Dyspozycyjność do wykonywania działań na rzecz OKGK,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Tworzenie sprzyjających warunków uczestnictwa mieszkańców w kulturze poprzez organizowanie w świetlicach wiejskich spotkań okolicznościowych, uroczystości
  i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym przy współudziale lokalnych środowisk,
 2. Upowszechnianie i promocja kultury i sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych m.in. w spektaklach, koncertach, wystawach plastycznych, akcjach happeningowych,
 3. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych Ośrodka Kultury Gminy Kikół,
 4. Promocja Miasta i Gminy Kikół ora lokalnych twórców kultury podczas organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół imprez kulturalnych oraz w ramach współpracy z innymi instytucjami kultury.
 5. Organizowanie w świetlicach wiejskich wystaw, wernisaży, kabaretów, koncertów, recitali, projekcji filmowych, festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, sesji popularno-naukowych, zleconych imprez okolicznościowych oraz wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla różnorodnych grup wiekowych,
 6. Prowadzenie zajęć z zespołami amatorskimi działającymi na terenie miasta i gminy w formie warsztatów muzykalno-wokalnych, tanecznych i teatralnych oraz prób przygotowujących zespoły do prezentacji podczas imprez kulturalnych.
 7. Planowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Kikół,
 8. Planowanie i sporządzanie kalendarium imprez, prowadzenie ewidencji wykonywanych działań (plany pracy, ewidencja korespondencji)
 1. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.

2.  Życiorys – CV.

3. Kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem - opatrzony datą i własnoręcznym podpisem.

4. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy, jeżeli kandydat pracuje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).

7.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem oraz informacja z Rejestru Sprawców Przestępstwa na Tle Seksualnym.

9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia.

11. Podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji (wzór w załączniku).

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady EU/2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO. 

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87- 620 Kikół w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - INSTRUKTOR ZAJĘĆ I ANIMACJI KULTURY” w terminie do 16 lipca 2024 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do OKGK). Aplikacje, które wpłyną do OKGK po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

3. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie w celu odbycia rozmów.

Załączniki do pobrania poniżej

1 Ogłoszenie OKGK Konkurs.pdf (480,80KB)
2 Ogłoszenie OKGK.docx (18,01KB)
Klauzula OKGK.pdf (521,60KB)
Kwestionariusz OKGK.pdf (26,94KB)
OKGK klauzula informacyjna rekrutacja.rtf (77,22KB)
OKGK Kwestionariusz osobowy.doc (35,00KB)
OKGK Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych1.doc (29,00KB)
OKGK Oświadczenie wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.rtf (90,19KB)
OKGK Oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu.doc (29,50KB)
Oświadczenie o niekaralności OKGK.pdf (13,48KB)
Oświadczenie OKGK.pdf (14,53KB)
Oświadczenie OKGK RODO.pdf (54,35KB)
Zarządzenie Konkurs OKGK.pdf (173,31KB)
ZARZĄDZENIE wolne stanowisko pracy OKGK1.docx (23,41KB)
 

 

Menu Strony