foto1
Pałac w Kikole
foto1
Skwer w centrum Kikoła
foto1
Bieg Kikolski
foto1
Ścieżki nad jeziorem w Kikole
foto1
Scena nad jeziorem w Kikole
Tel. +48 500 837 986
okgk@kikol.plStrona Urzędu Gminy w Kikole

Strona Urzędu Gminy w Kikole www.kikol.pl

Czytaj Więcej

Kalendarz Imprez

Kalendarz imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Galeria

Zdjęcia z imprez organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej Ośrodka Kultury Gminy Kikół

Czytaj Więcej

Klauzula informacyjna RODO

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook OKGK

OŚWIADCZENIE w sprawie przetwarzania danych osobowych Facebook Biblioteka

Raport o stanie zapewniania dostepności podmiotu publicznego OKGK

Pogoda

Zegar

Język Strony

enfrdeitptrues

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ogłoszenie

Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół ogłasza nabór na stanowisko instruktor zajęć i animacji kultury fot.OKGK

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY GMINY KIKÓŁ
ogłasza nabór na stanowisko:
INSTRUKTOR ZAJĘĆ I ANIMACJI KULTURY
 

Wymiar etatu: 1 etat
Rodzaj umowy: umowa o pracę

I. Miejsce wykonywania pracy:
Ośrodek Kultury Gminy Kikół (OKGK)– Plac Kościuszki 7A, 87-620 Kikół

II. Nazwa i adres jednostki:
Ośrodek Kultury Gminy Kikół
Plac Kościuszki 7A
87- 620 Kikół

III. Wymagania kwalifikacyjne:
1. Obywatelstwo polskie;
2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych – oświadczenie;
3. Wykształcenie: min. średnie;
4. Wymagany co najmniej roczny staż pracy w instytucji kulty na w/w stanowisku;
5. Preferowane kierunki: kurs ukończenia animacji kulturalnej;
6. Umiejętność planowania wydarzeń i realizacja wydarzeń kulturalnych, projektów i innych
    przedsięwzięć wynikających z zadań statutowych instytucji;
7. Posiadanie prawa jazdy kategorii B, możliwość wykorzystania prywatnego pojazdu do celów
     służbowych; 
8. Znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:
1. Umiejętność redagowania tekstów;
2. Umiejętność obsługi strony internetowej www oraz stron w mediach  społecznościowych –
     wprowadzanie zdjęć oraz tekstów;
3. Umiejętność pracy w zespole, sumienność, komunikatywność; 
4. Znajomość języka angielskiego;
5. Dyspozycyjność do wykonywania działań na rzecz OKGK,

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. Tworzenie sprzyjających warunków uczestnictwa mieszkańców w kulturze poprzez organizowanie w świetlicach wiejskich spotkań okolicznościowych, uroczystości
  i innych przedsięwzięć o charakterze kulturalnym przy współudziale lokalnych środowisk,
 2. Upowszechnianie i promocja kultury i sztuki poprzez czynne i bierne uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych m.in. w spektaklach, koncertach, wystawach plastycznych, akcjach happeningowych,
 3. Sporządzanie sprawozdań merytorycznych Ośrodka Kultury Gminy Kikół,
 4. Promocja Miasta i Gminy Kikół ora lokalnych twórców kultury podczas organizowanych przez Ośrodek Kultury Gminy Kikół imprez kulturalnych oraz w ramach współpracy z innymi instytucjami kultury.
 5. Organizowanie w świetlicach wiejskich wystaw, wernisaży, kabaretów, koncertów, recitali, projekcji filmowych, festiwali, przeglądów, prezentacji, konkursów, spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, sesji popularno-naukowych, zleconych imprez okolicznościowych oraz wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych, prowadzenie sekcji i kół zainteresowań dla różnorodnych grup wiekowych,
 6. Prowadzenie zajęć z zespołami amatorskimi działającymi na terenie miasta i gminy w formie warsztatów muzykalno-wokalnych, tanecznych i teatralnych oraz prób przygotowujących zespoły do prezentacji podczas imprez kulturalnych.
 7. Planowanie działalności kulturalnej na terenie miasta i gminy Kikół,
 8. Planowanie i sporządzanie kalendarium imprez, prowadzenie ewidencji wykonywanych działań (plany pracy, ewidencja korespondencji)
 1. Wymagane dokumenty:

1.  List motywacyjny – opatrzony własnoręcznym podpisem.

2.  Życiorys – CV.

3. Kwestionariusz osobowy, zgodnie z załączonym wzorem - opatrzony datą i własnoręcznym podpisem.

4. Kopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

5. Kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenie z zakładu pracy, jeżeli kandydat pracuje), potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata.

6. Kopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego).

7.  Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych – opatrzone własnoręcznym podpisem.

8. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe – opatrzone własnoręcznym podpisem oraz informacja z Rejestru Sprawców Przestępstwa na Tle Seksualnym.

9. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

10. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia.

11. Podpisana własnoręcznie klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji (wzór w załączniku).

12. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys CV powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego Rady EU/2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE/RODO. 

VII. Miejsce i termin składania ofert:
1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Ośrodku Kultury Gminy Kikół, Plac Kościuszki 7A, 87- 620 Kikół w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko - INSTRUKTOR ZAJĘĆ I ANIMACJI KULTURY” w terminie do 16 lipca 2024 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do OKGK). Aplikacje, które wpłyną do OKGK po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

2. Kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę składającą dokumenty.

3. Z wybranymi kandydatami skontaktujemy się telefonicznie w celu odbycia rozmów.

Załączniki do pobrania poniżej

1 Ogłoszenie OKGK Konkurs.pdf (480,80KB)
2 Ogłoszenie OKGK.docx (18,01KB)
Klauzula OKGK.pdf (521,60KB)
Kwestionariusz OKGK.pdf (26,94KB)
OKGK klauzula informacyjna rekrutacja.rtf (77,22KB)
OKGK Kwestionariusz osobowy.doc (35,00KB)
OKGK Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych1.doc (29,00KB)
OKGK Oświadczenie wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku.rtf (90,19KB)
OKGK Oświadczenie że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu.doc (29,50KB)
Oświadczenie o niekaralności OKGK.pdf (13,48KB)
Oświadczenie OKGK.pdf (14,53KB)
Oświadczenie OKGK RODO.pdf (54,35KB)
Zarządzenie Konkurs OKGK.pdf (173,31KB)
ZARZĄDZENIE wolne stanowisko pracy OKGK1.docx (23,41KB)
 

 

Zrzut ekranu 2024 06 28 095719

Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2024 r. fot. OKGK

Gminna Biblioteka Publiczna w Kikole po raz trzeci wzięła udział w programie dotacyjnym "Kraszewski. Komputery dla bibliotek"  realizowanym przez Instytut Książki.


Celem programu jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy.

Koszt ogółem zadania wynosi 35 500,00 zł, z tego 30 000,00 zł dofinasowania z Instytutu Książki. W ramach zadania zakupimy: serwer, projektor multimedialny, ekran do projektora multimedialnego, roboty edukacyjne, monitor interaktywny, router, dysk zewnętrzny, system operacyjny, oprogramowanie antywirusowe, które umożliwią lepsze funkcjonowanie naszej biblioteki.

Strategicznym celem programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest zapewnienie zrównoważonego dostępu do tych technologii i wyrównanie szans mieszkańców miejscowości w gminach o najniższych dochodach podatkowych na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. Tegoroczna (2024) edycja programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” jest jego jedenastą edycją. Nazwa programu nawiązuje do obchodzonego w pierwszym roku realizacji programu (2012) ustanowionego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Program realizowany jest na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zakresu zadań objętych mecenatem państwa, udzielania dotacji celowej na zadania nim objęte oraz udzielania dofinansowań podmiotom prowadzącym działalność w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Celem programu jest wspieranie zadań o charakterze niekomercyjnym, które zapewniają całkowicie bezpłatny dostęp odbiorców do oferty kulturalnej. Z tego względu program nie przewiduje udzielania dofinansowań jako pomocy publicznej.

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać mogły się samorządowe instytucje kultury będące samodzielnymi bibliotekami publicznymi oraz samorządowe instytucje kultury, w skład których wchodzą biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska lub gmina miejska.

 

Zrzut ekranu 2024 07 01 104139

konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy fot. OKGK

Zrzut ekranu 2024 07 01 105836

konkurs na Najładniejszy Witacz Dożynkowy fot. OKGK

Burmistrz Kikoła oraz Dyrektor Ośrodka Kultury Gminy Kikół serdecznie zapraszają sołectwa gminy Kikół, Koła Gospodyń Wiejskich, stowarzyszenia, rolników oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursach na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy oraz Najładniejszy Witacz Dożynkowy🌾🌻
Regulamin oraz karty zgłoszenia dostępne są na stronach www.okgkikol.pl oraz www.kikol.pl.
 

Załączniki:

karta-zgloszenia-wieniec-dozynkowy.doc

karta-zgloszenia-wieniec-dozynkowy.pdf

karta-zgloszenia-witacz_-dozynkowy.doc

karta-zgloszenia-witacz_-dozynkowy.pdf

Regulamin_konkursu_na_witacz_2022.doc

Regulamin_konkursu_na_witacz_2022.pdf

Regulamin_konkursu_wieniec_2024.doc

Regulamin_konkursu_wieniec_2024.pdf

 

plakat 260624

Marsz Nordic Walking fot. OKGK

PLakt fb bieg

Bieg Kikolski fot. OKGK

☀️ Zapraszamy na Sportowy Weekend w Kikole ☀️
Ośrodek Kultury Gminy Kikół oraz Nordic Walking Team Kikół zapraszają na I Marsz Nordic Walking o Puchar Burmistrza Kikoła na 5 km oraz na VIII Bieg Kikolski o Puchar Burmistrza Kikoła na dystansie🏃‍♀️🏃Bieg dla dzieci 300 m (0,3 km), dzieci od 3. do 8. roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającej na udział w biegu. 🏃‍♀️🏃Bieg dla wszystkich 1 200 m (1,2 km), osoby od 9. roku życia po przedstawieniu pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego zezwalającej na udział w biegu.🏃‍♀️🏃Bieg Główny 5 000 m (5 km) osoby od 14 roku życia, przy czym osoby niepełnoletnie składają pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w biegu.
🌞Patronat nad wydarzenie objęła Pani Burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska - Miasto i Gmina Kikół
🌞Współorganizatorami są Stowarzyszenie Kultury i Rekreacji "Syrenka" Kikół oraz LZS oddział w Kikole.
☑️W Nordic Walking prawo startu mają mieszkańcy miasta i gminy Kikół. Warunkiem uczestnictwa w Marszu i Biegu jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna do 12 lipca 2024 r. pod numerem 500 837 986 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 15.00)oraz wypełnienie Formularza Rejestracyjnego w biurze zawodów czynnym na godzinę przed startem Marszu i Biegu.
☑️Uczestnicy biegu na dystansie 1200 m oraz 5000 m wnoszą wpisowe w kwocie 10 zł.
 
Załączniki do pobrania:
Regulamin i karta zgłoszeń - bieg
 
 

Mapa trasy


 

Menu Strony